جزئیات
تعداد نظرات ارسالي: 0
تعداد بازديد: 254
تاريخ ايجاد: 89/08/01 00:00
نويسنده: gholipor gholipor


نقدي بر پرداخت يارانه هاي نقدي:
بر اساس اعلام مسولين هدفمندي يارانه ها 61 ميليون نفر متقاضي دريافت يارانه نقدي هستند. با اين حساب سرجمع قسط اول يارانه ها نزديک به 5000 ميليارد تومان مي شود. با توجه به اينکه براي سال اول اجراي طرح، بر اساس قانون مصوب مجلس، کل منابع حاصل از هدفمندي يارانه ها 20 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده بود که نيمي از آن براي باز توزيع نقدي يارانه بين مردم در نظر گرفته شده بود (ده هزار ميليارد تومان). بنابراين با اين قسط نيمي از آنچه در قانون هدفمندي يارانه ها بايد توزيع مي شد، توزيع شده است. پس منطقاً دولت يک قسط ديگر مي تواند به همين مبلغ تا انتهاي سال بپردازد. با توجه به اينکه تا اولين هفته آبان واريز مبلغ يارانه ها در حسابهاي بانکي در استانهاي مختلف زمان مي برد. به نظر مي رسد. اجراي طرح هدفمندي يارانه ها از نظر آزاد سازي نسبي قيمتها در خوشبينانه ترين حالت از آذر ماه آغاز شود. به اين ترتيب، مبلغ 81 هزار تومان براي دوماه خواهد بود و قسط دوم نيز احتمالاً در بهمن ماه واريز شود. صرف نظر از اينکه اين قسط يارانه ها براي چه زماني است و قيمتها از چه زماني آزاد مي شود. گام اول اجراي هدفمندي يارانه ها دو سوال مهم ايجاد مي کند.
اول اينکه، در مجموع آنچه واريز شده است به نسبت قابل توجه مي باشد و اينکه محل تامين اين مبلغ تا انتهاي سال از کدام منبع خواهد بود جاي سوال بزرگي را ايجاد مي کند. چون اگر فرض کنيم مصرف روزانه بنزين بعد از هدفمندي به 50 ميليون ليتر در روز برسد و دولت به طور متوسط 400 تومان به مبلغ موجود بنزين بيافزايد (متوسط ليتري 500 تومان) در آنصورت در چهارماه حداکثر 2500 ميليارد تومان از اين منبع به دست مي آيد. لازم به ذکر است که براي اينکه دولت 10 هزار ميليارد تومان را بين مردم توزيع کند بايد 20 هزار ميليارد تومان تامين کرده باشد. در واقع 17500 ميليارد تومان ديگر را بايد ساير حاملهاي انرژي تامين کنند که به نظر مي رسد چنين اتفاقي بعيد است که ميسر باشد. به خصوص که متوليان برق و گاز و ... با اشاره به سيستم پلکاني و عدم افزايش شديد قيمتهاي برق و گاز و ... مويد اين مطلب نيز هستند. در واقع از هم اکنون کسري قابل توجه منابع اين طرح را مي توان پيش بيني نمود..دوم اينکه گامي که دولت در پرداخت نقدي برداشته است را اگر به سال آتي نيز تعميم دهيم، نتيجه اي که حاصل مي شود اين است که دولت بايد در طول سال 30 هزار ميليارد تومان (هر دوماه 5هزار ميليارد تومان) بين مردم توزيع کند! چنين مبلغي با توجه به اينکه قرار است در 5 سال قيمت نهاده هاي انرژي به قيمت بين المللي برسد، شدني به نظر نمي رسد. مگر اينکه با افزايش نرخ ارز قيمتهاي بين المللي را آنقدر بالا ببريم که امکان جذب چنين مبلغي شدني باشد.
در مجموع بايد اشاره کرد که اعلام اين مبلغ توسط دولت بر ابهامها افزوده است.اگر اين طرح در سال آتي نيز به همين روند ادامه يافت با دقت مقوله نرخ ارز را در سال آتي مد نظر قرار دهيد. به هر حال تعهدات بلندمدت ارزي براي خود پديد نياوريد

js