جزئیات
تعداد نظرات ارسالي: 0
تعداد بازديد: 325
تاريخ ايجاد: 89/04/20 00:00
نويسنده: gholipor gholipor


آخرين فرصتهاي توليد كنندگان
اقتصاد ايران در ماههاي آينده دستخوش تحولاتي است كه شايد بهترين واژه براي بيان آن همان اصطلاح "بحران اقتصادي " باشد. دليل عمده اين شرايط محدوديتهاي بين المللي اقتصاد ايران از يك سو و اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها از سوي ديگر است كه به همراه شرايط ركودي حال حاضر اقتصاد ايران انذار جدي براي آينده فعاليتهاي اقتصادي در محدوده مرزهاي ملي ما به حساب مي آيد.
در چنين شرايطي به جز راهكارهاي عملي و اجرائي كه ضرورتا از مجراي سياستهاي پولي و مالي دولت و بانك مركزي قابل اجرا هستند بنگاههاي اقتصادي نيز مي توانند راهكارهايي براي تضمين تداوم فعاليت يا حفظ حاشيه سود خود اجرا نمايند . يافتن چنين راهكارهايي هم امري ممكن است و هم در شرايط فعلي ضرورتي غير قابل انكار براي هر بنگاه كوچك و بزرگ در اقتصاد ايران است.
به جهت رعايت اختصار برخي از اين راهكارهاي اجرائي را بيان مي كنيم بديهي است ممكن است برخي از اين راهكارها در برخي صنايع يا بعضي بنگاهها موضوعيت نداشته باشند يا از درجه اهميت قابل توجه برخوردار نباشند كه تشخيص اين موضوع قطعا توسط مديران بنگاهها يا كارشناسان اقتصادي آنها كار سختي نخواهد بود.
در ماههاي آينده آنچه باعث تهديد فعاليتهاي اقتصادي مختلف است تغيير در قيمتهاي نسبي بسياري از نهاده هاي توليدي است.
اين تغييرات عمدتا در جهت افزايش هزينه هاي توليد و توزيع و فروش در بنگاهاي توليدي عمل مي كنند . بنابراين مديريت هزينه ها در شرايط ركودي شرط بسيار مهم ادامه فعاليت است زيرا تقاضا در شرايط ركودي رشد قابل توجه نخواهد داشت و بنابراين براي حفظ صرفه اقتصادي يا نگهداري حاشيه سود در سطح دلخواه چاره اي جز مديريت هزينه تمام شده وجود ندارد. بنابراين لازم است :
1-در ساختار نهادهاي توليد بازنگري شود زيرا با توجه به تغيير در قيمتهاي نسبي ممكن است ضرورتهايي براي بازنگري در تركيب استفاده از اين نهاده ها ايجاد شود. ممكن است تن دادن به ضايعات بيشتر مواد اوليه ميانگين بهاي تمام شده را كاهش دهد يا برعكس استفاده بهينه از آن چنين پيامدي داشته باشد يا تغيير در شيفت بندي توليد به نفع كاهش هزينه هاي توليد باشد. و ...
2-تغيير در تامين كنندگان مواد اوليه، تكنولوژي توليد، نوع انرژي و ... در صورت ضرورت مورد توجه قرار گيرد ممكن است مواد اوليه توليد داخل در شرايط تحريم اقتصادي تر از مواد اوليه وارداتي باشد و ...
3-تغيير در موجودي انبار مواد اوليه يا تغيير در حجم و زمان سفارش مجدد كالا نيز مورد بررسي قرار گيرد زيرا تغيير در قيمتهاي نسبي گاه نقطه بهينه موجودي انبار و سفارش مجدد مواد اوليه را تغيير مي دهد.
4-سياستهاي انبار داري كالاي توليد شده و سياستهاي توزيع و فروش مورد بازنگري قرار گيرد زيرا بخش قابل توجهي از هزينه تمام شده كالا به اين بخشها تعلق دارد و بازنگري در آن باعث مي شود اين نوع هزينه ها كاهش يابد. ممكن است لازم باشد فروش گرم به فروش سرد تغيير يابد يا توزيع مويرگي به توزيع عمده تبديل شود. يا تغيير نوع وسيله حمل يا مسير جابجايي كالا و مورد توجه قرار گيرد.
5-تغيير در مشتريان هدف مورد مطالعه قرار گيرد ممكن است ضرورتهايي براي حذف بخشي از مشتريان و جايگزين كردن نوع ديگري از مشتريان به نفع بنگاه باشد . حذف مشتريان خرد و جذب مشتريان عمده ولو با كاهش قيمت فروش ممكن است به دليل صرفه جويي در هزينه هاي توزيع و فروش به نفع بنگاه باشد.
6-استفاده از تكنولوژيهاي جديد همچون خطوط جديد توليد، فناوريهاي مربوط به كاهش مصرف انرژي، راهكارهاي كاهش مصرف مواد اوليه و ... كه قبلا از نظر اقتصادي توسط بنگاه مردود شناخته شده اند با توجه به تغييردر قيمتهاي نسبي دوباره بررسي شود.
7- از ايجاد تعهدات بلند مدت براي بنگاه حتي المقدور خودداري شود.
8-اگر مواد اوليه مصرفي وارداتي است به راهكارهاي جديد و مسيرهاي جديد براي واردات مواد اوليه همچنين به منابع تامين كننده جديد نيز توجه شود زيرا ممكن است محدوديتهاي بين المللي باعث افزايش شديد بهاي مواد وارداتي در شرايط موجود شود.
9-تغيير در سيستمهاي پرداخت حقوق و دستمزد با هدف افزايش كارائي و كاهش هزينه سرانه دستمزد هر واحد كالا راهكار مناسبي براي تداوم توليد و حفظ نيروي كار بنگاه است و از اينرو لازم است بين كاركرد و دستمزد نيروي كار ارتباط منطقي بيشتري برقرار شود.
10-تغيير در سبد محصولات نيز بايد مورد توجه قرار گيرد در شرايط ركودي تقاضاي كالاهاي با جنبه لوكس بيشتر كاهش مي يابد و كالاهاي ضروري تر تقاضايشان بهتر حفظ مي شود.
در يك كلام مي توان گفت چند ماه آينده فرصت خوبي است تا توليد كنندگان با يك مهندسي مجدد در فرايندهاي توليد و توزيع و فروش، بقاي خود در بازار را تضمين نموده و از حاشيه سود موجود خود دفاع كنند.
بديهي است در برخي از زمينه هاي مورد اشاره به دليل وجود رقابت سرعت عمل نقش فزاينده اي در توفيق بنگاه دارد به عنوان مثال ممكن است تكنولوژي خاصي كه در كاهش مصرف مواد اوليه يا انرژي موثر است پس از تغيير در قيمتهاي نسبي افزايش قيمت را تجربه كند يا قيمت مواد اوليه جايگزين پس از مدتي با رشد زياد مواجه شود از اينروتصميم به موقع باعث استفاده بيشتر و بهتر از مزيتهاي جديد ايجاد شده است.

js