جزئیات
تعداد نظرات ارسالي: 0
تعداد بازديد: 328
تاريخ ايجاد: 89/11/01 00:00
نويسنده: gholipor gholipor


رونق در انتظار بازار مواد غذايي
غذا مهمترين بخش سبد مصرفي خانوارها در همه جوامع است به نحوي که در برخي از شاخصهاي مربوط به هزينه خانوار، هزينه هاي خوراکي پايه و اساس محاسبات هستند.
در ايران صنعت غذايي به دليل اقليم چهار فصل فلات ايران و قابليت توليد محصولات مختلف بخش کشاورزي، از قابليتها و پتانسيلهاي فراواني برخوردار است با اينحال هنوز صنعت غذايي ايران تا رسيدن به يک صنعت کارامد و پيشرفته راههاي نرفته بسياري در پيش دارد. غذا در ايران هنوز شباهتهاي فراواني با دوران قديمي و سنتي دارد و صنعت هنوز به طور کامل در توليد و عرضه محصولات کشاورزي به کار گرفته نمي شود؛ همين مساله هم باعث شده اقتصاد ما نتواند از مزيتهاي نسبيش در توليد غذا استفاده کرده و صادرات محصولات غذايي را افزايش دهد.

وقايعي در حال اتفاق است که مي تواند نمايانگر رشد قيمت مواد غذايي در ماههاي آينده باشد؛ عواملي اين اميد را تقويت مي کند که افزايش قيمتها با رشد توليد همراه باشد.
اولين دليل براي رشد قيمت مواد غذايي درماههاي آينده رشد جهاني قيمت مواد غذايي است که از شواهد نسبتا قابل اعتمادي برخوردار است و توسط سازمان خوارو بار جهاني (فائو) نيز مورد تاکيد قرار گرفته است عمده دلايل اين رشد قيمت، کاهش توليد برخي اقلام مهم کشاورزي مانند غلات و شکر در اثر عواملي همچون سيل و آتش سوزي و افزايش قيمت آنها و در نتيجه جابجا شدن بخشي از منابع توليد کشاورزي و افزايش قيمت عمده محصولات کشاورزي است.

در بازار داخلي نيز به دليل آزادسازي قيمت حاملهاي انرژي هزينه توليد و مبادله عمده محصولات کشاورزي کم و بيش افزايش مي يابد و اين دو عامل به نوعي باعث افزايش قيمت مواد غذايي از طرف عرضه مي شود.
عامل ديگري که باعث افزايش قيت مواد غذايي مي شود افزايش درآمد قابل تصرف خانوارها در دهکهاي پائين درآمدي به دليل واريز يارانه نقدي است از آنجايي که عمده درآمد خانوارهاي واقع در دهکهاي پايين درآمدي صرف خريد مواد غذايي مي شود مي توان پيش بيني کرد تقاضاي خريد مواد غذايي در ماههاي آينده افزايش يابد بنابراين مجموع تغييراتي که بازار مواد غذايي در ماههاي به خود مي بيند افزايش سطح قيمت مواد غذايي است که به دليل افزايش تقاضا امکان و احتمال رشد حجم و ارزش واقعي توليد در صنعت غذايي را نيز به همراه دارد. و از همينرو مي توان به جاي رشدقيمت در بازار موادغذايي از عنوان رونق در بازار مواد غذايي براي بيان آينده اين بازار استفاده کرد.

ماههاي آينده فرصتي فراهم خواهد شد تا صنايع غذايي و فعالان بخش کشاورزي علاوه بر اينکه قيمت اسمي محصولات خود را افزايش دهند بلکه به مدد ايجاد تقاضاي جديد بر سطح توليد و عرضه محصولات خود بيفزايند.
بايد توجه داشت اين اتفاق در خصوص محصولات غذايي مختلف تفاوتهايي دارد اما رشد توليد بيشتر به نفع مواد غذايي ضروريتر و محصولاتي است که ميزان رشد هزينه توليدشان از ميزان افزايش تقاضاي نهايي کمتر باشد.

js