جزئیات
تعداد نظرات ارسالي: 0
تعداد بازديد: 261
تاريخ ايجاد: 89/10/19 00:00
نويسنده: gholipor gholipor


تغييرات سود بانكي:
رييس كل بانك مركزي ضمن تشريح مهم‌ترين محورهاي طرح تحول نظام بانکي، از شناورسازي نرخ سود در سال آينده خبر داد. وي با تاكيد براينكه طبق طرح تحول سيستم بانكي نرخ سود تابعي از نرخ تورم خواهد بود، افزود: طبق برنامه ريزي‌هاي صورت گرفته نرخ سود بانكي شناور و بعد از گذشت يك دوره زماني مثل يك ماه در صورت تغيير نرخ تورم متناسب با آن تعيين خواهد شد.
نتايج تحقيقات تجربي سال هاي اخير كه بر روي سرمايه گذاري انجام گرفته نشان مي دهدكه تغييرات نرخ بهره گاهي بر روي تقاضاي سرمايه گذاري بي تاثير، و گاهي موثر است. به اين معنا كه بنگاه اقتصادي به نرخ بهره و تغييرات آن، به صورت يكي از اقلام هزينه نگاه مي كند و تصميم هاي خود را براي كاهش يا افزايش سرمايه گذاري نه براساس بهره، بلكه براساس سود انتظاري اتخاذ مي كند. اگر بنگاه اقتصادي بتواند تغييرات نرخ بهره را كه در تابع هزينه بنگاه منعكس مي شود، از طريق افزايش قيمت محصول به مصرف كننده منتقل كند و سود خود را افزايش دهد يا در سطح پيشين حفظ كند، افزايش نرخ بهره تاثيري روي سرمايه گذاري نخواهد داشت. ليكن اگر اوضاع اقتصادي چنين اجازه اي را به وي ندهد و افزايش بهره و هزينه باعث كاهش سود شود، سرمايه گذاري كاهش مي يابد. به همين جهت، در وضعيت رونق اقتصادي، با وجود اينكه نرخ هاي بهره بالاست، سرمايه گذاري افزايش مي يابد و برعكس در دوره هاي ركود با اينكه نرخ هاي بهره در پايين ترين سطح قرار دارند، سرمايه گذاري صورت نمي گيرد. نتيجه اين مي شود كه رابطه ثابتي بين سرمايه گذاري و تغييرات نرخ بهره و سود بانكي، براي همه حالت ها وجود ندارد. در وضعيت رونق، سرمايه گذار، توان انتقال تغييرات نرخ بهره و سود بانكي به قيمت محصول را دارد. افزايش نرخ بهره تاثيري در سرمايه گذاري نخواهد داشت و در وضعيت ركودي و عادي اقتصادي كه چنين تواني را ندارد، افزايش نرخ بهره باعث كاهش سود و كاهش سرمايه گذاري مي شود. افزون بر اين، بايد سهم سود بانکي از مجموع هزينه توليد کالاها و خدمات را نيز به دست آورد و بر آن اساس بررسي کرد که هر واحد کاهش يا افزايش در نرخ سود بانکي، چه تاثيري بر قيمت تمام شده محصولات مي گذارد.
به بيان ديگر، يك سرمايه گذار محاسبه مي¬كند كه مثلا با نرخ 15% سود بانكي اين ميزان پولي كه امروز در دست دارد 2 سال بعد چقدر مي ارزد يا اينكه براي اينكه در 30 سال بعد ماهيانه 200 هزار تومان دريافتي داشته باشد از امروز بايد هر ماه چقدر در بانك پس انداز كند كه با نرخ مثلا 15% سود بانكي مجموع پس انداز او به ميزاني برسد كه بعد از 30 سال سود ماهيانه اش 200 هزار تومان شود. يا مثلا يك سرمايه گذار با اين روش محاسبه مي¬كند كه اگر توليد يخچال كند بيشتر سود مي-كند يا كفش. پل بزند بهتر است يا بيمارستان بسازد؟ سرمايه گذار سود عايدي خودش را با شرايطي كه اگر اين پول را در بانك پس انداز مي¬كرد و سود مي¬گرفت، مي سنجد و پروژه هاي سرمايه گذاري خود را اولويت بندي نموده و انتخاب مي¬كند.
البته بايد توجه داشت كه هر چند ميزان نرخ بهره مهم است ولي مهمتر از آن روند تغييرات و ثبات رويه است. زيرا يك سرمايه گذار زماني كه بر اساس نرخي، سود سرمايه گذاري اش را محاسبه نموده است تغيير ناگهاني و يك شبه اين نرخ برابر است با تغيير نتايج محاسباتي كه مفهوم آن اين است كه با اين نرخ بهره نبايد يخچال توليد مي¬كرد بلكه بايد سراغ توليد كفش مي¬رفت و اين يعني اينكه سرمايه گذار اصل و فرع سرمايه اش به خطر افتاده است. همين تغييرات ناگهاني در جذب سرمايه هاي خارجي نيز اثر بسيار شديدتري خواهد گذاشت چرا كه همين محاسبات با دقت و وسواس بيشتري به دلايل برخي تحريمها و شرايط خاص اقتصادي ايران نيز صورت مي¬گيرد و هر نوع بي انضباطي اقتصادي سرمايه گذاري هاي خارجي را با ريسك بالاتري مواجه خواهد نمود.
با توجه به مراتب فوق مي توان استنباط نمود كه تغيير ماهانه نرخ سود باعث بي نظمي در تصميم گيري هاي اقتصادي خواهد شدكه اين امر فضاي كلان اقتصادي را متشنج نموده و ريسكهاي اقتصادي را افزايش مي¬دهد و موجب ركود اقتصادي چه در محيط داخلي و چه در روابط تجاري بين المللي خواهد گرديد و نتيجه آن تخريب بيشتر فضاي كسب و كار است؛ پس بايد مراقب بود !





js