شنیده های بازار

98/06/02
10 شنیده از 10 شرکت مهم بورسی
98/05/19
شنیده هایی از 8 نماد مهم بازار
98/04/16
قاروم
98/03/23
مهمترین شنیده ها
98/02/21
شنیده ها
98/02/21
شنیده ها
97/12/28
شنیده ها
97/12/15
شنیده ها
97/09/24
شنیده های مطرح شده در بازار
97/09/11
شنیده های بازار
97/08/19
شایعه در وبملت
97/08/07
شنیده های مطرح شده در بازار
97/06/17
شنیده های مطرح شده در بازار
97/05/06
آخرین شنیده ها از نماد ها
97/02/24
اپرداز
97/02/24
خساپا
97/02/24
شدوص
97/02/17
حفاری
97/02/17
کپرور
97/02/17
وغدیر
97/02/17
گروه پتروشیمی
97/02/09
های وب
97/02/09
وپترو
97/02/09
پکرمان
96/12/20
جم
96/12/20
خاور
96/12/20
دالبر
96/12/20
فولاد
96/12/20
وصنعت
96/12/13
وامید