شنیده های بازار

96/08/09
خودرو (ویژه)
96/06/11
شیراز (ویژه)
96/06/11
ولبهمن (عادی)
96/06/11
بمپنا (ویژه)
96/06/05
خودرو (ازاد)
96/06/05
کیمیا (عادی)
96/06/05
حریل (ازاد)
96/03/30
وساپا (ویژه)
96/03/29
وقوام (ویژه)
96/03/16
تغییر رئیس بانک مرکزی ؟! (ازاد)
96/03/13
عرضه های اولیه (آزاد)
96/03/06
وقوام ( عادی)
96/03/03
پکرمان (ویژه)
96/02/26
سنگ آهن (ویژه)
96/02/25
شبندر ( ویژه)
96/02/20
وبیمه (عادی)
96/02/18
دالبر (آزاد)
96/02/13
خکاوه ( عادی)
96/02/02
کهمدا (ویژه)
96/01/24
خساپا (ویژه)
96/01/24
فولاد
95/12/24
کارگاه 5 ساعته تحلیلی آموزشی سهام
95/12/14
حسیر (ویژه)
95/12/14
فاذر
95/12/07
واتی
95/12/07
سفارس
95/11/30
فرصت ویژه برای مشترکین و مخاطبین آریاسهم
95/11/26
خساپا
95/11/09
خودرو
95/11/09
ارفع