شنیده های بازار

97/09/24
شنیده های مطرح شده در بازار
97/09/11
شنیده های بازار
97/08/19
شایعه در وبملت
97/08/07
شنیده های مطرح شده در بازار
97/06/17
شنیده های مطرح شده در بازار
97/05/06
آخرین شنیده ها از نماد ها
97/02/24
اپرداز
97/02/24
خساپا
97/02/24
شدوص
97/02/17
حفاری
97/02/17
کپرور
97/02/17
وغدیر
97/02/17
گروه پتروشیمی
97/02/09
های وب
97/02/09
وپترو
97/02/09
پکرمان
96/12/20
جم
96/12/20
خاور
96/12/20
دالبر
96/12/20
فولاد
96/12/20
وصنعت
96/12/13
وامید
96/12/13
ولبهمن
96/12/13
قلرست
96/12/05
شپترو
96/12/05
خپارس
96/12/05
قلرست
96/12/05
کنور
96/11/28
خزامیا
96/11/28
خودرو