شرایط دوره های آموزشی Wiley و آریا سهم

نسخه چاپی و یا الکترونیکی کتاب

پوشش تمام دانش مورد نیاز برای امتحان

کاملا هماهنگ با موضوعات امتحانی

محتوی خلاصه و راحت برای یادگیری

کتاب های راهنمای رسمی برنامه آموزشی CMT

بانک تست شامل صدها سوال

چهار ازمون آزمایشی برای هر سطح

ارائه برنامه مطالعه اختصاصی

15 ساعت کلاس رفع اشکال(حضوری)

20 ساعت آمادگی زبان(حضوری)

برنامه ریزی آموزشی و پی گیری توسط مشاوران