چرا Wiley ؟

وبسایتEfficientlearning در دسامبر 2013 راه اندازی شد تا مقصد واحدی برای تمامی محصولاتوایلی در زمینه امتحانات این مجموعه باشد. وایلی در سال 2015 با  انجمن متخصصین بازار (MarketTechnicians Association®)قراردادی منعقد نمود تا برای داوطلبان دریافت مدرک CMT، بهترین تجربه ممکن را در راه کسب دانش جامعو رسمی CMTفراهم نماید.

برنامهجامع CMT ازجانب وایلی در هر هر دو قالب کتاب چاپی و الکترونیکی، ارائه می شود.

گواهی نامه CMT، یک مدرک معتبرو بین المللی برای تحلیلگران تکنیکال می باشد. این مدرک به افرادی اعطا می شود کهتخصص و صلاحیت لازم را در دانش ریسک سرمایه گذاری در زمینه مدیریت پورتفو از خودنشان دهند.

برنامه جامعCMT در قالب آزمونهایی طراحی شده است که چارچوب هایی را در زمینه شناسایی و پیاده سازی استراتژی هایسرمایه گذاری و فرصت های معامله گری در بر می گیرد.

برنامه CMT در قالب سه سطحامتحانی انجام ارائه می شود:

سطح 1؛ بر روی بخش پایه اصطلاحات و ابزارهایتحلیلی که در تحلیل تکنیکال از آن استفاده می شود، متمرکز است.

سطح 2 ؛ به سنجش صلاحیت کاندیدا در بهکارگیری مفاهیم، تئوری و تکنیک هایی که در دروس مورد نیاز پوشش داده می شود، خواهدپرداخت.

سطح3 ؛ به آزمون توانایی کاندیدا در یکپارچه سازی درک خود از مفاهیم تئوریکی که در سطح1 آموخته است و کاربردهای عملی که در سطح 2 یاد گرفته است، می پردازد.