جهت اخذ مدرک FRM   داوطلب باید دو سطح آزمون (Part I/Part II) را با موفقیت پشت سر بگذارد. از ویژگی­های خوب این مدرک در مقایسه با سایر مدارک حرفه‌­ای در حوزه مالی این است که داوطلب این شانس را دارد که هر دو سطح از آزمون را با هم و در یک روز امتحان دهد؛

سطح ۱: صبح ها برگزار می گردد و تمرکز آن بر روی ابزار مورد استفاده در ریسک مالی همچون تحلیلهای کمی، مبانی مدیریت ریسک،بازارها و محصولات مالی، ارزشگذاری و مدلهای ریسک دارد.

سطح ۲: عصر ها برگزار می گردد و تمرکزآن بر روی استفاده از ابزار مورد استفاده در ریسک مالی همچون مدیریت ریسک بازار، اعتباری و عملیاتی، مدیریت سرمایه گذاری دارد.

این آزمون شامل نمره منفی نبوده و حدنصاب قبولی توسط کمیته FRM در هر دوره تعیین می گردد.

محتوای آزمون I

مدلهای ریسک و ارزش گذاری

30 درصد

Valuation and Risk Models

بازارها و ابزارهای مالی

30 درصد

Financial Market and Products

مباحث کمی

20 درصد

Quantitative Analysis

مفاهیم پایه ای مدیریت ریسک

20 درصد

Fundamental Risk Management Concepts

تعداد  سوالات در این مرحله از آزمون 100 سوال میباشد.

مدت زمان برگزاری آزمون 4 ساعت می باشد.

سوالات به صورت چهارگزینه ای است.

آزمون نمره منفی ندارد.

محتوای آزمون II

مدیریت ریسک عملیاتی

25 درصد

Operational and Integrated Risk Management

مدیریت ریسک اعتباری

25 درصد

Credit Risk Management

مدیریت ریسک بازار

25 درصد

Market Risk Management

مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه گذاری

15 درصد

Risk Management and Invest Management

مباحث بازار مالی

10 درصد

Current Market Issues

تعداد  سوالات در این مرحله از آزمون 80 سوال می باشد.

مدت زمان برگزاری آزمون 4 ساعت می باشد.

سوالات به صورت چهار گزینهای است.

آزمون نمره منفی ندارد.