شرایط دوره آموزشی FRM توسط WILEY و آریاسهم

داشبورد ارزیابی عملکرد

مشاوره آن لاین حرفه ای (سوالات خود در مورد امتحان CFA را ارسال کنید و پاسخ آن را ظرف 24-48 در یافت کنید.)

بیش از 40 صفحه برگه فرمول

سخنرانی های ویدئویی توسط کارشناسان آموزش

1 امتحان کامل شبیه سازی شده

نسخه الکترونیکی و یا چاپی راهنمای مطالعه با پوشش تمام موارد امتحانی

یک بار پرداخت تا قبولی (بهروز رسانی و ارتقا موارد به صورت رایگان انجام می شود.)

صد ها سوال تمرینی در پایان هر بخش

درس های مفید و مختصر 30-45دقیقه ای که برای کمک به آموزش سریع و ماندگاری بیشتر طراحی شده است.

ارائه برنامه مطالعه اختصاصی

30 ساعت کلاس رفع اشکال(حضوری)

20 ساعت آمادگی زبان(حضوری)