انجمن جهانی ریسک (GARP) در جهت تربیت نیروی خبره برای مدیریت ریسک مالی، برنامه آموزشی FRM را طراحی کرده است. برنامه آموزشی FRM (Financial Risk Manager) یک دوره آموزش جامع می باشد و هدف آن آشنایی با گستره ای ازواژگان و مفاهیم مدیریت ریسک است. شرکت مطالعاتی آریاسهم نماینده انحصاری انتشاراتWileyدر برگزاری دوره های مالیFRM در ایران می باشد.


1- چرا Wiley
2- خدمات مشترک آریاسهم و وایلی
3- آزمون

جهت کسب اطلاعات بیشتر دانلود کنید.