خدمات مطالعات اقتصاد بین المللازجمله مزاياي آگاهي از تحليل هاي اقتصاد بين الملل ، شناساييتحولات موجود در اقتصادو بازارهاي بين المللي و کسب آمادگي و امکان برنامه ريزيجهت رويارويي با نتايجتغيير روندهاي کلان اقتصادي در مناطق و بازارهاي مختلف جهانمي باشد. آرياسهم دراين خصوص اقدام به تشکيل گروه مطالعات اقتصاد بين الملل کردهاست و اقدام به انتشاربرخي از مطالعات خود به شکل دوره اي و گاهاً به شکل بولتنهايي تخصصي نموده كه ازجمله اين خدمات منتشر شده (علاوه بر خدمات روتين موجود،امکان طراحي و ارايه خدماتجديد بر حسب نياز موجود است) مي توان به موارد ذيلاشاره داشت؛

 • گزارش هفتگي بازار جهاني فولاد

اينگزارش با بكارگيري تحليلهاي معتبرترين مؤسسات تحليلگر بينالمللي همانند CREDITSUISSE  و Metal Bulletin  به صورت هفتگي تهيهشده و در اختيارمشتركين قرار مي‌گيرد. اين گزارش شامل موارد ذيل مي باشد:

 1. پوشش جامعي از كليه اطلاعات مربوط به بازار جهاني فولاد
 2. پيش‌بيني عرضه و تقاضا و قيمت جهاني فلزات فولاد
 3. تحليل اقتصادي و صنعتي بازار جهاني فولاد
 4. مروري بر آخرين تغييرات در ظرفيت معادن و فرآوري
 5. مروري بر آخرين ذخاير موجود انبار
 • گزارش بررسي بازار املاک و مستغلات در خاورميانه

باتوجه به حجم عظيم سرمايه گذاري ايرانيان در بازار مسكنکشورهاي منطقه، آريا سهماقدام به تهيه و انتشار گزارش تحليل بازار مسكن دوبي نمودكه با استقبال گستردهسرمايه گذاران

مواجهگرديد.

 • گزارش تحليل بازار جهاني محصولات پالايشگاهي

باتوجه به اهميت وضعيت بازارهاي جهاني محصولات نفتي وپالايشگاهي بر قيمتها و معاملاتداخلي اين محصولات، آرياسهم امكان ارائه خدماتمشاوره اي را در قالب انتشار سري

گزارشاتتحليلي بازار جهاني محصولات نفتي و پالايشگاهي ايجادنموده است. اين گزارشات را ميتوان به صورت هفتگي و يا ماهانه بسته به نيازمخاطبين توليد و منتشر نمايد كه شامل

بخشهايذيل مي باشد.

بخش اول: چشم اندازکنوني

اين بخش به اخبار ورويدادهاي بازار جهاني مي پردازد. آخرينتحولات در شرکتها، کارخانجات، پالايشگاههاو ساير بازيگران اين صنعت موضوع مورد بحثدر اين قسمت است.

بخش دوم: مطالعهقيمتها

در اين بخش روندقيمتهاي نفت خام و محصولات نفتي و پالايشگاهيدر ماه اخير از طريق جدول ونمودارهاي لازم مورد بررسي قرار ميگيرد.

 1. بررسي وضعيت نوسانات بازار نفت خام و تحليل روند قيمتها
 2. بررسي روند قيمت محصولات نفتي و پالايشگاهي
 3. بررسي رابطه نوسانات قيمت محصولات نفتي و پالايشگاهي