پژوهش های اقتصادی

با توجه به نياز روز افزون بنگاههاي اقتصادي كشور به تحليل هاي كارشناسي ،آريا سهم اقدام به تاسيس گروه پژوهشهاي مالي و اقتصادي خود نموده است كه از جمله فعاليتهاي اصلي اين شركت مي باشد. اين گروه خود شامل زير گروه هاي مطالعات سيستمي ، مديريت سازماني ، مطالعات بازار ، تحليل صنايع و ... ميباشد.
اين گروه تاكنون دهها پروژه مطالعاتي به انجام رسانيده و طرف مشاوره بسياري از سازمانها، شركتهاي مادر تخصصي ، بانكها و شركتهاي سرمايه گذاري بوده است.

 لینک برخی از پژوهش های انجام شده توسط اين گروه

 

گزارش هفتگي اقتصادي سياسي

بقاي بسياري از سازمان ها تنها در گرو اين واقعيت است كهبتوانند فرصت ها و تهديدهاي محيطي را به درستي درك كرده و از اين اطلاعات برايتقويت موقعيت رقابتي خود بهره برداري كنند. در اين راستا اين گروه به انتشار گزارشهفتگي اقتصادي سياسي مبادرت كرده است كه در هر شماره از آن، فرصتها و تهديداتفراروي شركتها و موسسات در فضاي كسب و كار در ابعاد مختلف زير تجزيه و تحليل ميگردد:

·        بررسيو تحليل سياستهاي پولي - مالي و ارزي دولت

·        بررسيو تحليل قوانين سياستها و مقررات تجاري دولت (صادرات و واردات)

·        بررسيو تحليل قوانين مقررات و سياستهاي صنعتي كشور

·        بررسيو تحليل برنامه ها و سياست هاي دولت در اقتصاد كلان

·        تحليلاقتصاد سياسي کشور

·        بررسيو تحليل تحولات بازار در صنايع مختلف

·        بررسيو تحليل تحولات بازارها و اقتصاد جهاني

·        مطالعاتميداني و پيش بيني بازار مسكن، ارز ، طلا و . . .

·        چهمنافع و فوايدي در خدمات ما براي مشتريانمان نهفته است. آگاهي از  تغيير و تحولات در محيط کسب و کار وفرصت اتخاذ استراتژيهاي مناسب

·        برتريبر رقبا از طريق اگاهي از فرصتهاي پيش آمده در فضاي کسب وکار

·        آيندهنگري در برنامه ريزي كسب و كار

تصحيح و تعديل برنامه هاي بلندمدت و استراتژيك با توجه بهتغييرات محيط