شرکت مطالعات اقتصادي آريا سهم با توجه به چارت سازماني خود و همچنين با توجه به مجوزهاي اخذ شده و يا در حال اخذ شرکت از مراجع ذيربط و با تکيه بر دانش تخصصي پرسنل در زمينه هاي اقتصاد , مديريت و مهندسي فعاليتهاي خود را درغالب زيربخشهاي زير ارائه مي نمايد:

·        خدمات آموزش آريا سهم

·        خدمات مطالعات اقتصاد بين الملل

·        خدمات اطلاع رساني و انفورماتيك

·        خدمات پژوهش هاي اقتصادي و مالي

هر يك از بخشهاي شركت دو نوع خدمت ارائه مي دهند:
خدمات دوره اي : اينگونه خدمات شامل آن دسته از فعاليتهاي شرکت مي شود که به تناوب در اختيار استفاده کنندگان قرار ميگيرد. از جمله اين خدمات مي توان به گزارشهاي هفتگي , گزارشهاي ماهانه , گزارشهاي فصلي و ساليانه و يا خدماتي كه به صورت دوره اي به روز رساني مي شوند همانند گزارش اقتصاد سياسي و يا بولتن سرمايه گذاري آريا سهم و... اشاره نمود.
خدمات پروژه اي: اين خدمات به صورت سفارشي تعريف مي شوند و بر اساس سفارشات کارفرما و طبق قراردادهاي في ما بين انجام مي پذيرد. از جمله اين خدمات مي توان گزارش ارزيابي اقتصادي طرحها و پروژه هاي، تهيه گزارشهاي سرمايه گذاري و همچنين برگزاري کلاسها و دوره هاي آموزشي و... را نام برد.
در ادامه فعاليتهاي انجام گرفته در هرکدام از زير بخشهاي فوق ارائه گرديده است.