بولتن بازار مسکن

بررسی مولفه ها و متغییر های موثر بر صنعت مسکن را در گزارش فصلنامه مسکن در اختیار مخاطبان قرار می گیرد .

 

این گزارش به بررسی مفاد ذیل می پردازد :

بررسی اجمالی شاخص های اقتصاد کلان نظیر ؛ رشد اقتصادی ، تورم عمومی ،بودجه عمومی ،

بررسی اجمالی بازار ها نظیر ؛ بازار پول ، بازار سرمایه ، بازار ارز و طلا ، بازار نقت

بررسی اقتصاد خانوار نظیر ؛ بررسی درآمد و هزینه خانوار ، توزیع نحوه سکونت

بررسی عوامل موثر در بازار مسکن نظیر ؛ عوامل موثر بر عرضه مسکن ،عوامل موثر بر تقاضای مسکن ، بررسی تعداد و توزیع معاملات در شهر تهران ، بررسی قیمت و اجاره بهای مسکن ،

سایر ....