بولتن صنعت فولاد

این گزارش با سابقه انتشار بیش از 7 سال با هدف  تحلیل و بررسی  صنعتی به بازارهای فولاد ایران و جهان به صورتماهانه می پردازد

 

در این گزارش می خوانیم ؛

بازار محصولات فولادي داخل کشور

بازار شمش و قراضه در داخل کشور

ورق و مقاطع تخت در بازار ايران

تولید جهانی فولاد در ماه مورد بررسی

قیمت ها و شاخصهاي جهانی بازار فولاد

سنگ آهن در بازارهاي جهانی

سنگ آهن در بازار ايران

جمع بندی