فصلنامه صنعت بانکداری

در این گزارش که به صورت فصلی منتشر می گردد  ،نمایی از فعالیت صنعت بانکداری با بهره گیری از آمارها مالی منتشر شده ارائه می گردد

در حقیقت مانیتور کردن و رصد کردن این صنعت میتواند از یک سو راهگشایی فعالین و مدیران این صنعت باشد و مقایسه بانک های مورد بررسی میتواند تمیزدهنده آن ها باشد

 

در این گزارش می خوانیم :

فعالین صنعت بانکداری

تحلیل آخرین تحولات نقدینگی

آنالیز مقایسه ای جذب منابع بانک ها

نرخ سود سپرده ها و سیاست ها تجهیز منابع بانک ها

تخصیص منابع

عملکردهای استانی تجهیز و تخصیص منابع

ساختار درآمد و هزینه های بانک ها

کانال های الکترونیکی بانکی

رتبه بندی بانک های کشور

 

  تحلیل های فصلی صنعت بانکداری