بولتن صنعت خودرو

این گزارش در قالب فصلنامه منتشر می شود .

 

بررسی وضیت صنعت خودرو ایران و جهان

آخرین اطلاعات عملکرد شرکت های فعال دراین حوزه

بررسی صورت های مالی

نقاط قوت و ضعف صنعت در فصل مورد اشاره

ارائه راهکار

از جمله مهمترین نکاتی است که دراین پکیچ به خوانندگان ارائه خواهد شد

 

گزارش فصلی صنعت خودرو ایران