تحولات اقتصاد کلان ایران

در این گزارش که به صورت ماهانه منتشر می گردد سعی میشود که تصویری واحد از اقتصاد ایران ترسیم گردد.

در این گزارش اقتصاد کلان کشور به تفکیک بازارها (سرمايه، پول، کالاها و خدمات و ...) مورد بررسی قرار می گیرد.

بخش تحلیل هر بازار یک داشبورد مدیریتی که آخرین وضعیت متغیرهای کلیدی بازار را نشان می دهد آغاز می گردد.

پس از آن تحلیل کلی وضعیت آن بازار ارائه میگردد و در انتها مهمترین رویدادهای آن بازار به همراه تحلیل آورده می شوند.

این گزارش در پانزدهم هر ماه منتشر می گردد.

 

در این گزارش می خوانیم ؛

-       تحلیلی بر بازار پول

-       بررسی رویدادها

-       تحلیلی بر رویدادهای بازار سرمایه

-       تحلیلی بر بازار ارز

-       تحلیلی بر بازار مسکن

-       تحلیلی بر تحولات بخش بازرگانی

-       تحلیلی بر تحولات حوزه انرژی

وسایر ...